Disclaimer voor www.letsplaybridezilla.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.letsplaybridezilla.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Lets play Bridezilla . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Let's play Bridezilla is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Let's play Bridezilla. Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lets play Bridezilla te mogen claimen of te veronderstellen. Lets play Bridezilla streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lets play Bridezilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.letsplaybridezilla.nl op deze pagina.

Auteursrecht van de door ons gemaakte foto's :

Het is niet toegestaan onze foto's te ge-of herbruiken voor commerciële doeleinden anders dan Let’s play Bridezilla te promoten. 

Heb jij betaald voor de foto's gemaakt door ons, is commercieel gebruik anders dan ten behoeve van Let's Play Bridezilla ook niet toegestaan. Mits Let’s play Bridezilla daar toestemming voor geeft.